top of page
Search

#ส่งต่อความรักที่ไม่สิ้นสุด ทีมที่ไม่หยุดเดินหาโอกาสเมื่อวันพุธที่ 23 กันยายน 2563 โดย คุณอภัสนันท์ ยุวตรัยลักษณ์ ได้จัดอบรมหลักสูตร

“แผนประกันสุขภาพ” 👉ขายประกันวินาศภัย หรือ ประกันสุขภาพ ใครว่ายาก!! 📌ณ สถานที่ บริษัทเอเชียประกันภัย ห้องประชุม ชั้น 2 เวลา 10.00 – 16.00 น.

เพื่อปูพื้นฐานการเรียนรู้ ศึกษา ความเข้าใจ ทักษะแบบแผนความคุ้มครอง ในการเลือกขายผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า การเพิ่มช่องทางโอกาสของนักขายประกันวินาศภัยเป็นมืออาชีพ โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรพิเศษ (อ.บุญ)

บริษัท แปซิฟิก ครอส ประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)

ให้การบรรยายแผนประกันสุขภาพมากด้วยประสบการณ์ และ คุณวีรวัฒน์ พลายแก้ว ผอ.ฝ่ายการตลาดและการขายบริษัท

ให้การบรรยายผลิตภัณฑ์ non motor

3 views0 comments
bottom of page