top of page
Search

เอเชียประกันภัย ขอยืนยันดูแลลูกค้าเหมือนเดิม "ยังคุ้มครองตามที่ระบุในกรมธรรม์ไม่เปลี่ยนแปลงทุกกรณี"


เอเชียประกันภัย ขอยืนยันดูแลลูกค้าเหมือนเดิม

บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน) ขอยืนยันว่าลูกค้าทุกท่านที่ถือกรมธรรม์ประกันโควิด-19 ทุกแผน "ยังคุ้มครองตามที่ระบุในกรมธรรม์ไม่เปลี่ยนแปลงทุกกรณี"

ขอขอบคุณที่ไว้วางใจ เอเชียประกันภัย #ดูแลจริงไม่ทิ้งไว้กลางทาง

6 views0 comments
bottom of page