top of page
Search

ต่าง Gen หนึ่งใจเป้าหมายเดียวกัน


ต่าง Gen หนึ่งใจเป้าหมายเดียวกัน
ต่าง Gen หนึ่งใจเป้าหมายเดียวกัน

กระตุ้นการเรียนรู้ต่อการทำงานเป็นทีม (Team Spirit) เรียนรู้เพื่อปรับเปลี่ยนมุมมอง และเห็นประโยชน์การทำงานเป็นทีม ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญ เพื่อความสำเร็จ แม้ Gen จะต่างกัน แต่เป้าหมายเดียวกัน ถ้าใจไม่ขาดค่านิยมร่วมในการทำงานเป็นทีม ขาดความร่วมมือร่วมใจ ความเสียสละ สามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกัน และกัน หรือการรับรู้บทบาทของตนเองในหน้าที่ที่ต้องเป็นกลไกในการ ขับเคลื่อนทีม ร่วมสร้างจิตวิญญาณการทำงานเป็นทีม (Team Spirit) ด้วยการปลูกฝังการสร้างค่านิยมร่วมการทำงานเป็นทีม เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทำงานให้ทีมงานรู้และเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเอง เพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวกัน

30 views0 comments
bottom of page