top of page

“การเรียนรู้” ตอบโจทย์ทุกเป้าหมาย ทุกความคาดหวัง เพิ่มพลังความรู้ (Knowledge)

ทักษะ(Skill)  ความสามารถ(Ability)  และเจตคติ (Attitude) ใครที่ยังไม่เริ่มต้นฝันต้องรีบทำและเรียนรู้

คนสำเร็จพร้อมที่จะเรียนรู้  และคนฉลาดจะเรียนรู้เส้นทาง ไม่ใช่ระยะทาง

จงปลดปล่อยข้อจำกัดความทางความคิด แล้วมุ่งสู่การเรียนรู้ หากความคิดเดิม ๆ ของคุณที่ผ่านมา  มันไม่ได้ตอบสนองความขาดแคลน หรือเติมเต็มส่วนที่ยังพร่องอยู่ จงปลดปล่อยข้อจำกัดเดิมออกจากความคิดแล้วทะยานเข้าสู่โหมด “การเรียนรู้”

120px-Red_Arrow_Up.svg.png
Anchor 1
bottom of page